Natečaj Kemijski inštitut - KI2

Predmet natečaja:  Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Kemijski inštitut– KI2
Ena izmed osnovnih vodil pri konceptu arhitekturne zasnove projekta je torej želja po kvalitetnem, povezanem in enovitem prostoru, pri čemer zagotavljanje teh kvalitet ne vpliva na funkcionalno in tehnološko neoporečnost objekta, vendar trenutno situacijo le izboljša. Na mestu porušenih stavb (5 in 4) se zgradita novi stavbni krili, ki bosta funkcionalni, fleksibilni in povezovani tako, da bosta integrirali obstoječe stavbe v logično in homogeno celoto.
Predvidena je faznost gradnje objekta kar omogoča nemoteno funkcioniranje Inštituta ves čas gradnje prizidka.
Trdimo, da gre za dolgoročno naložbo v kvaliteten projekt zato problematiko obravnavamo celostno. Ob sproščanju investicijskih sredstev, se inštitut prelevi v oblikovno, programsko in funk-
cionalno delujočo celoto. V prvi fazi gradnje nov objekt v večji meri zakrije stavbo 4 in ohranja trenutne delujoče povezave. S tem ohranjamo trenutno delovanje obstoječe stavbe. Vendar gre-
mo v naslednji fazi korak dlje. Ko so zagotovljena finančna sredstva se inštitut v celoti preseli v nov objekt, stavba 4 pa se poruši. Namesto nje se zgradi osrednji prostor, ki bo deloval kot
katalizator izmenjave znanj, druženja in ostalih aktivnosti Inštituta.
 

Lokacija: Hajdrihova ulica, Ljubljana

Avtorji: Gorazd Ravnikar, univ.dipl.inž.arh.
Mirko Borjanović, dipl. inž. arh.
Sara Jesihar, mag. inž. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci: Zasnova konstrukcije: Jure Snoj, univ. dipl. inž. grad. (ELEA i.c.), Sodelavec za elektrotehniko: Viktor Drašler, univ. dipl. inž. el. (Biro ES), Sodelavec za strojništvo: Marijan Kuhelj, univ. dipl. inž. str. (Biro ES), Konzultant za požarno varnost: Andrej Fojkar, univ. dipl. inž. kem. inž. (Fojkarfire d.o.o.), Vizualizacije: A+ Studio

Leto natečaja: 2023

Osvojeno: Priznanje